แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »