แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.2 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »