แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ พร้อมแนะนำแนวทางการศึกษาต่อและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »