เสวนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และหัวหน้าโครงการวิจัยการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคมสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะวิจัย ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พูนดี และ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ จัดกิจกรรมเสวนากลุ่มและการสัมภาษณ์เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการแบบงานวิชาการรับใช้สังคม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ประพัณฐ์ หลวงสุข คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้ดำเนินการเสวนากลุ่ม โดยมี อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ประสานงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีสุกรี ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »