เปิดโลกนวัตกรรมเกษตรหันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการเปิดโลกนวัตกรรมเกษตรหันตราในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภายในงานประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การผสมเทียมโค ฐานการเรียนรู้ระบบควบคุมโรงเรือน ฐานการเรียนรู้นวัตกรรมวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพฐานการเรียนรู้การปลูกพืซสมัยใหม่ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการปลูกพืชไม่ใช้ดิน” และฐานการเรียนรู้แพลงก์ตอนกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »