เปิดตลาดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า 19 ตำบล (U2T Market)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) KM ความสำเร็จของแต่ละตำบล ภายใต้โครงการบริหารจัดการระดับคณะ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จำนวน 19 ตำบล ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยมี อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกตำบลได้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายสินค้า ในกิจกรรมตลาดเกษตร & U2T Market เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบล และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลที่ผู้รับจ้างงานและหัวหน้าโครงการได้ร่วมกันดำเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ณ บริเวณอาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »