โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัย    ให้กับนักศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ปฏิบัติตนอย่างไรให้ไม่ขัดต่อระเบียบวินัยนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ” เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคาร 32  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »