เทรนด์ทีม สโมสร ทอ. มทรส. สร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการเสวนาสโมสรนักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสโมสรชุดเก่าและชุดใหม่สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่งผ่านกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง  นายนิเวศน์ บุญมา  นายสุทิน สว่างโคกกรวด  นางสาวสุชาดา  ทารินสุ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ พี่พบน้อง สร้าง-สืบสาน งานกิจกรรม ทอ.” โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์อาคาร 22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »