เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน” ตลอดจนคณะอาจารย์ร่วมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเสนอประเด็นความต้องการ, ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยมี คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ธท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบุษราคัม โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »