เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ U2T

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลรายตำบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 10 ตำบล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ วันเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com