เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย มหาวชิรมงกุฎ ได้แก่ รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี และ รศ.อำนวยพศ ทองคำ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง ผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา และผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น โดย รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี รศ.อำนวยพศ ทองคำ และ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง   ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »