เกษตร มทร.สุวรรณภูมิ หารือแนวทางพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชาร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการแข่งทักษะทางวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะด้านวิชาการเกษตรที่เป็นความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการเรียนการสอนทางด้านเกษตรและอาหาร เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »