เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 17)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 17) เพื่อเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันรายการลงทุนให้แล้วเสร็จโดยด่วน
โดยมี นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลางเข้าร่วมประชุม และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: จัดประชุมหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »