เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา

อาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับความรู้และทักษะด้านอาชีพ
สามารถนำไปเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน โดยมี นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าโมก
เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »