เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธี
สักการะพระพิรุณ ประจำปีพุทธศักราช 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา จัดพิธีสักการะพระพิรุณ ประจำปีพุทธศักราช 2567
เนื่องในวันก่อตั้ง “เกษตรอยุธยา ครบรอบ 91 ปี” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.09 น. ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพิรุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: พิธีสักการะพระพิรุณ ประจำปีพุทธศักราช 2567

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »