เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัดโครงการอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรท้องถิ่น (พืช)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น (พืช) ซึ่งเป็นหลักสูตรบริการวิชาการแบบมีรายได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 ณ อาคาร 19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : โครงการอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »