เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำเดือนเมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวาระพิจารณาเรื่องสำคัญ ด้านแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น แผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ แผนงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานด้านวิชาการในการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคลต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำเดือนเมษายน 2567

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »