เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วม Brainstorming จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบ อว.ส่วนหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย มทรส. มอบหมาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วม Brainstorming กับคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบันประกอบด้วย สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคารไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 3 ด้านหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว 
2) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อคนทั้งมวลสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น “ศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจพิเศษกลางแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ น่าเรียนรู้ น่าอยู่ น่าลงทุน” 
โดยมี รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธาน และมีรองอธิการบดี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมประชุมร่วมกับภาคเอกชน ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณะมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »