เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจรักษ์พัฒนาพื้นที่เตรียมพร้อมในการเรียนการสอน

อาจารย์ ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง รองหัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เตรียมพื้นที่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและงานฟาร์ม รวมทั้งขุดลอกคลองเพื่อรองรับน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเตรียมโรงเรือนเลี้ยงแมลง
ให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 10 – 11 เมษายน 2567 ณ โรงเรือนเลี้ยงแมลง สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : สาขาพืชศาสตร์ พัฒนาพื้นที่เตรียมพร้อมในการเรียนการสอน

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »