เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ผู้ล่วงลับ และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์
ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »