เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อม สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานและเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาฤดูร้อน 2566 เพื่อให้ความรู้เรื่องวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ
การปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในสถานประกอบการ และเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งมีนักศึกษาที่เตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมทั้งหมด 42 คน จาก 4 สาขาวิชา
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

ดูภาพเพิ่มเติม : ปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »