เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมนักวิจัย เตรียมโครงร่างแผนงานวิจัยหัวไชเท้าและปลาบู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม แนวทางในการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม หัวไชเท้าในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี  และแผนงานวิจัยในห่วงโซ่อุทานปลาบู่ เพื่อเตรียมนำเสนอ proposal bank ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิต่อไป โดยมี คณะผู้บริหาร และนักวิจัยที่สนใจ
เข้าประชุมจาก 5 สาขาวิชา ในวันวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 218 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : ประชุมนักวิจัย เตรียมโครงร่างแผนงานวิจัยหัวไชเท้าและปลาบู่

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »