เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง

อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ร่วมกับผู้แทนจากนิคมสร้างตนเองลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ Google meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »