เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดสุโขทัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัมมนาโครงการสำหรับกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับโมเดลเศรฐกิจ BCG ในด้านการเกษตร
เพื่อให้ความรู้ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่ผู้แทนจากกองทุนหมู่บ้าน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย โดยมีหลักสูตร ดังนี้

 1.  เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ แบบในร่ม/ระบบปิด (Smart in door Farming)
  ให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ดวงทิพย์ ฤคณีย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 2.  เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือขยะ
  ให้ความรู้โดย อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ และอาจารย์พิรุณ ชมศรี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 3.  ระบบผลิตวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  ให้ความรู้โดย อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์ อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
 4. เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่ม
  ให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

ดูภาพเพิ่มเติม : เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ แบบในร่ม/ระบบปิด (Smart in door Farming), เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือขยะ, ระบบผลิตวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่ม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »