เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านกฎหมายในการปฏิบัติราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวินัยในการปฏิบัติราชการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวินัยในการปฏิบัติราชการ โดยรับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี และผศ.ชาญชัย ชูทุ่งยอ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »