เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัมมนาโครงการสำหรับกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับโมเดลเศรฐกิจ BCG ในด้านการเกษตร
เพื่อให้ความรู้ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่ผู้แทนจากกองทุนหมู่บ้าน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหลักสูตร ดังนี้

 1.  เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ แบบในร่ม/ระบบปิด (Smart in door Farming)
  ให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ และอาจารย์นรากร ฉัตรชัยรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 2.  เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือขยะ
  ให้ความรู้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี และอาจารย์ ดร.สิงห์รัญ ชารี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 3.  ระบบผลิตวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  ให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์ อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
 4. เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่ม
  ให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี และอาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดี
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

ดูภาพเพิ่มเติม : เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ แบบในร่ม/ระบบปิด (Smart in door Farming), เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือขยะ, ระบบผลิตวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่ม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »