เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัมมนาโครงการสำหรับกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับโมเดลเศรฐกิจ BCG ในด้านการเกษตร เพื่อให้ความรู้ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่ผู้แทนจากกองทุนหมู่บ้าน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหลักสูตร ดังนี้

 1.  เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ แบบในร่ม/ระบบปิด (Smart in door Farming)
  ให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร.ดวงทิพย์ ฤคณีย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และอาจารย์ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์สาขาพืชศาสตร์
 2.  เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือขยะ
  ให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ดวงสีเสน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และอาจารย์นิรันดร์ พรมเกษา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 3.  ระบบผลิตวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  ให้ความรู้โดย อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์ และอาจารย์ชลลดา ทรงนิรันดร อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
  เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

ดูภาพเพิ่มเติม : เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ แบบในร่ม/ระบบปิด (Smart in door Farming), เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือขยะ, ระบบผลิตวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »