เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ส่งนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาโครงการประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567
ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน

นายกวิน นิ่มนนท์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเข้าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน ในชื่อผลงาน อุปกรณ์ถอดฝาตัวเดินรถขุดรุ่น KX ได้รับรางวัลชมเชย ในประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงการ/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงบงาม ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.956182579847330&type=3

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »