เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนคณะวางพานพุ่มคณะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=agrihuntraa&set=a.953909263407995

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »