เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือการดำเนินงานการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง
ร่วมกับ บริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด
ภายใต้ MOU ระหว่างบริษัท และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์อรุณี คงสอน   หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ และคณาจารย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด
เพื่อหารือการดำเนินงานการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงร่วมกับ บริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด ภายใต้ MOU ระหว่างบริษัท และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ บริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.945461140919474&type=3

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »