เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ประจำเดือนมีนาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวาระพิจารณาเรื่องสำคัญ ด้านแผนการดำเนินงานต่าง ๆ
เช่น แผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ แผนงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานด้านวิชาการ
ในการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคลต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.945447614254160&type=3

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »