เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Zookeeper)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Zookeeper) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ จำรัสจรุงผล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชากรณ์ ขันแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมให้คำแนะนำในการจัดจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Zookeeper) เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ทั้งรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และออนไซต์ ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »