เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดี
ด้านบริหารและพัฒนาระบบ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนภาคการเกษตร รับฟังข้อเสนอแนะนโยบายการขับเคลื่อนด้านการเกษตร และการจัดทำแผนนโยบายการพัฒนาบัณฑิตศึกษา เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »