เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมพิจารณา (ร่าง) วิธีการคำนวณภาระงานสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี และงานบุคลากร
ประชุมพิจารณา (ร่าง) วิธีการคำนวณภาระงานสายวิชาการ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.40 น.
ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »