เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมพิจารณาแผน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
เข้าประชุมร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942286044570317&type=3

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »