เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม 
และลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
แก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นใ
ห้กับสมาชิกนิคมและราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเองลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
ณ สำนักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 7 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942294724569449&type=3

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »