เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
พ.ศ. 2567-2571

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2567-2571 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพัฒนาคณะที่เป็นเลิศด้านการเกษตรปลอดภัยและอาหารแห่งอนาคต และจะก้าวสู่การเป็นคณะยอดนิยมอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
ด้านเกษตรกรรม/เทคโนฯ-การเกษตร แปรรูป ภายในปี 2571 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะฯ
และการวางแนวทางขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 32 (อาคารบูรณมงคล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »