เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning Month อาคาร 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Month เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ของคณะให้น่าอยู่ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยดำเนินการที่ อาคาร 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือของบุคลากรจากคณะ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »