เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการด้านเกษตรราชมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบเงินบริจาค จากคุณพัทธนันท์ ศรีสวัสดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเกษตรราชมงคล ซึ่งมีผู้บริจาคดังรายนามต่อไปนี้

1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานไชโป๊วแม่ทองสุข

2.คุณสมบัติ เรืองเกษม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »