เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์
การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย
สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบเงินบริจาค จากคุณพัทธนันท์ ศรีสวัสดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งมีผู้บริจาคดังรายนามต่อไปนี้

1.บริษัท ริมธาร๘๘๘ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2.คุณจันทร ไหลงาม โรงปลาร้าเจ้แหวว

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรบุญมี 2019

4.คุณพัทธนันท์ ศรีสวัสดิ์ โรงงานปลาร้าป้าชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »