เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมผู้เสนอโครงการงานฟาร์ม ปีงบประมาณ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   เป็นประธานการประชุมผู้เสนอโครงการงานฟาร์ม ปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินโครงการงานฟาร์ม ทบทวนข้อเสนอโครงการงานฟาร์มสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่า ในปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »