เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 1

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 1 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำประโยชน์ส่วนรวม ความเสียสละของนักศึกษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ของคณะให้น่าอยู่ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ร่วมกันตกแต่งและทาสีอ่างน้ำพุ บริเวณหน้าอาคาร 1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้สวยงามโดยได้รับงบประมาณบริจาค ค่าสี และอุปกรณ์
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกันดำเนินการ
ในวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »