เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning Month สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Month
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ของคณะให้น่าอยู่ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยดำเนินการที่ ฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของบุคลากรจากคณะ และสาชาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »