เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา ได้รับเกียรติจาก
คุณภูวดล  ไชยสมบูรณ์ (บริษัท Jobtopgun) เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง เขียนเรซูเม่ให้ปัง!..จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน Workshop สอนสร้างเรซูเม่ (ใบสมัครงาน) ออนไลน์
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน วิธีการแต่งกายและผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง
“พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสัมภาษณ์งาน” วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการกับการปฏิบัติงานจริง
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคาร 32 (อาคารบูรณมงคล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »