เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ทีมงานแนะแนว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะ และแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา ปวช./ปวส. พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมหาวิทยาลัยมีการลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1/2567 โดยคณะเข้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »