เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ อลงกลด แทนออมทอง ประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกสัตวแพทยสภา สถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »