เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวาระพิจารณาเรื่องสำคัญ ด้านแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น แผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ แผนงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานด้านวิชาการในการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคลต่อไป เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1_S_N1Gt8qY5zLNFREC0PSJA1AwoKRIDe?usp=drive_link

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »