เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเปิดตลาด Agri Farm Market ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมเปิดตลาด “Agri Farm Market ตลาดนัดผลผลิตงานฟาร์มเกษตรและแปรรูป ครั้งที่ 2” ซึ่งจะจัดในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม ผลผลิตจากการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และเครือข่ายเกษตรกร เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 – 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »