เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และกระบวนการในขั้นตอนการประเมินการสอน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »