เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริม
การขอตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ละอองศรี สิริเกษร รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริม
การขอตำแหน่งวิชาการ (Academic Positions Coaching Project) เพื่อส่งเสริมและผลักดันการขอตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ให้สำเร็จ
และเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา และกำกับติดตามการทำผลงาน
ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 218 ชั้น 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1FcGXeGO7k7CDOKFIllS42ICm9z3VTmXb?usp=drive_link

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »